کتاب گروه درمانگری شناختی -رفتاری

تالیف

پیتر جی. بایلینگ، رندی ای. مک کب، مارتین ام. آنتونی

 

این کتاب برای امتحان گروه درمانی معرفی شده ( تا اول فصل 6) .

لینک دانلود