☀️وقتی تصمیم می گیریم انسان بخشنده و سخاوتمندی باشیم و روزانه تمرین می کنیم تا اندیشه هایمان را با انرژی معنویت هماهنگ نگه داریم نه فقط هدفمان به سوی ما می آید بلکه به هر کجا که می رویم به دنبال ما رهسپار می شود


از آنجایی که با اراده خالقمان در یک راستا قرار گرفته ایم نمی توانیم از هدف زندگی خود بگریزیم همانطور که مشاهده می کنید وقتی تا آن جا که امکان دارد هر چه بیشتر در راه شناخت خداوند گام بر می داریم . هیچ اشتباهی به وقوع نمی پیوندد .


 در این وضعیت آن شخص یا چیزی را که نیاز داریم در زندگی ما پدیدار خواهد شد...

@psygroup


Psychology.blog.ir