حقیقت انسان به آنچه اظهار میدارد نیست ..

 

                    بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که . .


                                                           از اظهار آن عاجز است . .       بنابراین اگر خواستی او را بشناسی . .


                                   نه به گفته هایش . .


                                          بلکه به نا گفته هایش گوش کن . . .                                           "زیگموند فروید"