پرسشنامه کیفیت زندگی  26 سوالی فارسی     دانلود

نمره گذاری و مشخصات آماری پرسشنامه کیفیت زندگی – 26 آیتمی   دانلود

دستورالعمل نمره گذاری و تفسیر با استفاده ازنرم افزار SPSS   دانلود