زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور

 و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان