آنچه کرم ابریشم پایان دنیا می پندارد در نظر پروانه آغاز زندگی است


تولد پروانه