خودهیپنوتییزمی به روش  شولتز (J. H. Schultz)

یا

( آموزش خود زاد ) Autogenes Training 


لینک دانلود 


زحمتشو اقای داشگر کشیده .


                                                                                                                                              ############

The basic methods of relaxation - 
Schultz’s Autogenic Training and Jacobson’s Method