فرمهای کمکی جهت سنجش کیس برای درمان مبتنی بر نظریه واقعیت درمانی گلاسر

1- تعریف نیازهای اساسی

2- توصیف نیازها 

3-بررسی نیازها با مجموعه کلمات

4- بررسی میزان رضایتمندی از نیازها

چند فرم دیگه و تصاویر ماشین رفتار هم هست اگه مفیده ایمیل بذارید تا ارسال کنم .

( منبع فرمها دکتر صاحبی )