کتاب کاربرد تحلیل رویا در روان درمانی

تالیف: لی لی وایس
مترجم : دکتر علی صاحبی ، منصور حکیم جوادی

رویاها چه معنایی دارند؟ عملکرد اصلی شان چیست؟ پیامشان برای کیست؟ و چه نقشی در فرایند تحول روانی ما دارند؟ شاید رویاها یکی از قدیمی ترین پدیده‌های روانی انسان باشند که همواره ذهن کاوشگران بسیاری را به خود مشغول داشته است.
دانلود متن کامل