فایل های پیوست :

- طرح آموزشی درمانی ماشین رفتار من  pdf

- Reality Therapy.pdf

-Reality Therapy.2011.ppt

-Reality Therapy (1).ppt

- Geshtalt &Geshtalt terapy.ppt

لینک دانلود